تمدید اعتبارنامه‌ی بین المللی آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه شریف


آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتي شريف موفق شد ضمن تمدید اعتبارنامه بين المللي نظام کیفیت ISO/IEC17025 خود، دامنه آن را به آزمون امنيت تجهيزات شبكه ارتقا دهد.
دکتر امیرحسین جهانگیر مدیر آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی از تجدید اعتبار نامه بین المللی نظام کیفیت ISO/IEC17025 و افزایش دامنه ی این آزمایشگاه به آزمون امنيت تجهيزات شبكه ارتقا خبر داد.
Dr Jahangir

ادامه مطلب