سوالات متداول

  • آیا نتایج آزمون در اختیار مشتری قرار داده می‌شود؟

  • پرداخت هزینه آزمایش به چه صورتی امکان پذیر است؟

  • نحوه محاسبه هزینه آزمون به چه صورت است؟